Transparența veniturilor salariale

Lista funcțiilor din cadrul Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș în vederea asigurării transparenței veniturilor salariale, conform art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – martie 2024

În baza art.33 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, tabelul de mai sus cuprinde lista funcțiilor din cadrul Centrului de Cultură, Artă și Agrement Târgu Mureș cu următoarele precizări:

a) Salariile de bază stabilite prin Hotărârea Consiliului Local municipal Târgu Mureș nr.298/23.11.2017 și nr.356/19.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice şi posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș şi din serviciile publice.

b) Tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora:

b1) (1) Personalul din instituţiile şi/sau autorităţile publice nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, indemnizaţiilor de încadrare cu până la 50%, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporţional cu timpul efectiv alocat activităţilor pentru fiecare proiect.
(2) Indemnizaţiile lunare ale preşedinţilor şi vicepreşedinţilor consiliilor judeţene şi primarilor şi viceprimarilor unităţilor administrativ-teritoriale care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile se majorează cu până la 25%.

b2) Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%

b3) Personalul care, potrivit programului normal de lucru, îşi desfăşoară activitatea între orele 22,00 şi 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopţii de 25% din salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de încadrare, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puţin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

b4) Personalul care deţine titlul ştiinţific de doctor beneficiază de o indemnizaţie lunară pentru titlu ştiinţific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, dacă îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deţine titlul.

b5) Conform H.G. nr. 751 din 20 septembrie 2018 pentru stabilirea categoriilor de persoane cu handicap care beneficiază de un spor de 15% din salariul de bază, persoanele care, în conformitate cu certificatul de încadrare în grad de handicap, sunt încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, de oricare tip prevăzut la art.86 alin. (2) din Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile şi completările ulterioare, beneficiază, pentru activitatea, desfaşurată în cadrul programului normal de lucru, de un spor de 15% din salariul de bază, prevăzut la art.22 din Legea nr. 153 /2017.

b6) În baza prevederilor art.7 alin. (1) lit. „h” din cap. II, anexa II din Legea-cadru nr. 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. Având în vedere Anexa nr.8 lit. „A”, pct.3 din Regulamentul -cadru, din 29 martie 2018, privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia pentru familia ocupațională, de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială” , aprobat prin H.G. nr. 153/2018.

d) Valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia:

În conformitate cu prevederile ART. 18 Legea nr.153/2017:

(1) Începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizaţii de hrană reprezentând a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată, cu excepţia personalului Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi a personalului poliţiei locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2024, valoarea indemnizaţiei de hrană se menţine la nivelul anului precedent.

(2) Indemnizaţiile de hrană prevăzute la alin. (1) se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară, cu încadrarea în prevederile art. 25 alin. (1).

(3) Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de drepturi de hrană potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu este angajat/încadrat în instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în cadrul poliţiei locale, beneficiază exclusiv de indemnizaţia de hrană prevăzută la alin. (1).

e) Orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora.

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 18 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, ale art.36 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 130/2021 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și ale OUG nr.131/17.12.2021 privind modalitatea de emitere şi prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, se acordă o singură indemnizație de vacanță sub formă de vouchere de vacanță, în valoare de 1.600 lei pentru un salariat, în condițiile legii 296/2023.

f) Orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

În conf. cu prev art.11 alin.4) Legea nr.153/2017 „Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar sau, după caz, a indemnizaţiei lunare a vicepreşedintelui consiliului judeţean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului Bucureşti, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraş, municipiu, sectoarele municipiului Bucureşti, primăria generală a municipiului Bucureşti, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.”

Art.25 alin.(1) Legea nr.153/2017: „Suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor şi indemnizaţiilor, inclusiv cele pentru hrană şi vacanţă, acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu poate depăşi 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de funcţie/salariilor de funcţie, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a soldelor de comandă/salariilor de comandă, a indemnizaţiilor de încadrare şi a indemnizaţiilor lunare, după caz.”

Art.1.din HCL nr. 33 din 07.02.2023 – Prin derogare de la dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.298/23.11.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.233/27.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și posturile de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din Aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târgu Mureș și din serviciile publice, pentru perioada de incidență a dispozițiilor art.I alin.(4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în sensul menținerii indemnizațiilor persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică locale la nivelul determinat prin înmulțirea coeficienților cuprinși în Anexa nr.IX la Legea-cadru nr.153/2017 cu salariul minim brut pe țară garantat în plată din anul 2019, începând cu luna ianuarie 2023, salariile de bază corespunzătoare pentru funcțiile publice și contractuale prevăzute în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.356/19.12.2017, nr.298/23.11.2017 și nr.47/25.02.2021, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2022.

Art.I alin.(5) din OUG nr.168/2022 „În anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

Art. 1 din H.G. nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, ” Începând cu data de 1 octombrie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include indemnizaţii, sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 19,960 lei/oră.”

ro_RORomanian