Anunț/invitație de participare achiziție servicii de organizare eveniment – 18.05.2024, ora 20:30

ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE

În atenția tuturor operatorilor economici interesați

CENTRUL DE CULTURĂ, ARTĂ ȘI AGREMENT TÂRGU MUREȘ,

Str. Avram Iancu nr. 2, tel/fax 0265-250-337, în calitate de autoritate contractantă, în baza prevederilor art. 101 alin. 2 din Hotărârea nr. 395/2016 (*actualizată) pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea nr.98/2016, actualizată, privind achizițiile publice, actualizata cu modificările si completările ulterioare, inclusiv prin Legea 208/2022, intenționează să achiziționeze „Servicii de organizare eveniment’’ cod CPV 79950000-2, pentru o prestație artistică din data de 18.05.2024, ora 20:30.

            Modalitatea de achiziție publică:

            Procedură proprie.

            În aceste condiții, vă invităm să transmiteți oferta dvs. cuprinzând prețul și principalele caracteristici tehnice ale acestui serviciu, conform caietului de sarcini publicat pe site-ul  www.culturamures.ro, “despre noi/anunțuri” până cel mai târziu în data de 30.04.2024 ora 8:00 la sediul instituției.

            Condiții de ofertare:

            Operatorii economici interesați să oferteze vor putea accesa și descărca de pe site-ul  www.culturamures.ro, secțiunea “despre noi/anunțuri” următoarele documente ale achiziției, care constituie documentația de atribuire:

 • Formulare;
 • Caiet de sarcini;
 • Proiect de contract – cuprinzând clauze minime obligatorii.

            Ofertantul va elabora propunerea tehnică detaliată, astfel încât să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini, care sunt minime și obligatorii.

            Ofertantul va elabora propunerea financiară detaliată, în care se vor indica prețurile în lei fără TVA, conform cerințelor prevăzute în caietul de sarcini.

            Prețul din ofertă este considerat ferm exprimat și rămâne valabil pe toată perioada de derulare a contractului. În caz de necesitate, acesta se poate modifica, în condițiile art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

            Perioada de valabilitate a ofertei:

            30  de zile de la data limită de depunere a ofertei prezentate

            Criterii de calificare și selecție:   

            Conform Caietului de sarcini.

            Criteriul de adjudecare:

            Prețul cel mai scăzut.

            Sursa de finanțare:

            Bugetul local.

            Durata contractului:

            1 lună de la semnarea contractului.

            Valoarea estimată a achiziției:

            Valoarea estimată este de …………. lei fără TVA.

            Documente solicitate:

 1. Formular de ofertă
 2. Declarație privind respectarea obligațiilor relevante din domeniul mediului și protecției mediului, social și al relațiilor de muncă(art.51 alin.2 din legea nr.98/2016)
 3. Declarație privind neîncadrarea în situațiile  prevăzute la art. 164, 165, și 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 4. Declarație privind evitarea conflictului de interese (neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.59 și art.60 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice)
 5. Declarație cuprinzând-informațiile considerate confidențiale
 6. Scrisoare de înaintare
 7. Certificat constatator emis recent (max. 30 de zile) de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că ofertantul are în obiectul de activitate prestarea de servicii din categoria celor care fac obiectul achiziției, datele precizate în certificat trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor – este cerut de către autoritatea contractantă pentru a se vedea că operatorul economic nu este „fictiv”, precum și pentru a se confirma codul unic de înregistrare, numărul de ordine din Registrul Comerțului, reprezentarea legala a firmei;
 8. Certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalele teritoriale, din care să rezulte că obiectul de activitate al ofertantului autorizează desfășurarea de activități în domeniul care face obiectul achiziției, în copie lizibilă, ștampilată și semnată de către reprezentantul legal al ofertantului și cu mențiunea ”Conform cu originalul”;
 9. Certificat actualizat privind plata taxelor și impozitelor datorate către bugetul local  și Certificatul constatator privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat de stat și eliberat de D.G.F.P. din care să reiasă faptul că nu are datorii restante la momentul prezentării.

Modul de prezentare a ofertei

            Oferta scrisă va fi depusă la sediul Centrului de Cultură, Artă și Agrement Tg. Mureș până cel mai târziu în data de 30.04.2024 – ora 8:00 și va conține toate documentele solicitate mai sus, în plic sigilat cu mențiunea ”Ofertă pentru servicii de conservare și restaurare. A nu se deschide înainte de 30.04.2024, ora 9:00″.

Plicurile vor conține:

            Plic 1 – Se va menționa: ”Documente de calificare” – va conține documentele menționate mai sus – ”Documente solicitate”.

            Plic 2 – Se va menționa ”Propunere tehnică” și va conține propunerea tehnică, declarație privind însușirea clauzelor contractuale, declarația pe proprie răspundere privind respectarea legislației în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă și protecția muncii și o declarație privind partea/părțile din propunerea tehnică care are caracter confidențial.

            Plicul 3 – Se va menționa ”Propunere financiară” și va conține propunerea financiară si o declarație privind partea/părțile din propunerea financiară care are caracter confidențial.

            Plicul 1, 2 si 3 vor fi sigilate si se vor introduce într-un singur plic care va conține cele trei plicuri.

            Oferta va conține o Scrisoare de intenție și un opis al documentelor și dovada depunerii garanției de participare.

            Ofertele depuse după ora și data limită stabilite prin invitația de participare se vor returna în plic închis.

            Toate documentele care fac parte din ofertă vor fi semnate pe fiecare pagină.

            Oferta care este trimisă la o altă adresă decât cea stabilită în invitația de participare ori care este primită de către autoritatea contractantă după expirarea datei limită pentru depunere, se consideră întârziată și se returnează nedeschisă, fiind considerată respinsă.

            Neprezentarea propunerii tehnice și/sau financiare are ca efect descalificarea ofertantului.

            Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

            Nu se acceptă oferte alternative. Oferta are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului, pe toată durata de valabilitate a acesteia.

            Limba de redactare a ofertei este limba română.

DIRECTOR

SZASZ ANDREA

Documentația de atribuire

Caiet de sarcini

Formulare

Proiect contract

Raportul procedurii de achiziție servicii de organizare eveniment – 18.05.2024, ora 20:30

ro_RORomanian