• HCL 296 din 28.07.2022 privind reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții –- modificat si completat prin HCL 438/24.11.2022
 • HCL 438 din 24.11.2022 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 296 din 28.07.2022 privind reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură, de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții –- modificat prin HCL 210/25.05.2023
 • HCL 480 din 27.12.2022 privind aprobarea proiectului de buget necesar începerii activității Centrului de Cultură și Artă Târgu Mureș
 • HCL 36 din 07.02.2023 privind aprobarea bugetului Unității Administrativ Teritoriale – Municipiul Târgu Mureș pe anul 2023
 • HCL 210 din 25.05.2023 privind modificarea HCL nr. 438 din 24.11.2022 privind modificarea și completarea HCL nr. 296 din 28.07.2022 privind reorganizarea Serviciului Public Utilități Municipale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș în Centrul de Cultură și Artă Târgu Mureș instituție publică de cultură de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții
 • Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, actualizată
 • Legea nr. 123 din 30.05.2017 pentru modificarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 • Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, actualizată
 • Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, actualizată
 • H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 • Legea 363/2018 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată
 • Ordonanţa 27/30.01.2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizată
 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată
 • H.G. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, actualizată
 • Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii
 • Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
 • Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil – Republicată
 • Ordinul 2035 din 18.04.2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 • Hotărâre nr. 886/2008 privind aprobarea Normelor de clasare a bunurilor culturale mobile;
 • Ordonanța nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheoogic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată.
 • Constituția României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

ro_RORomanian